ญญญญญ        

                   

                                                                                         

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jan K. Brueckner

         

 

   

                

 

     

 

  Positions:

 

        Distinguished Professor of Economics  

        University of California, Irvine

 

        Member, Institute of Transportation   

        Studies, Institute for Mathematical         

        Behavioral Sciences, UCI

 

 

  Items of Interest:

 

        Curriculum Vitae

 

        Working papers

 

        Graduate-course readings and general-interest lectures

      

  

 

 

    Contact information:

 

          Department of Economics

          University of California, Irvine

          3151 Social Science Plaza

          Irvine, CA 92697

 

          Phone: (949) 824-0083

          e-mail: jkbrueck@uci.edu

 

   Books:

 

         Lectures on Urban Economics, MIT

             Press, 2011

       

        Photography books